Молба за приемане в Древния Изначален Устав Мемфис и Мизраим – APRMM

Молба за приемане в Древния Изначален Устав Мемфис и Мизраим – APRMM

АЗ, ДОЛУПОДПИСАНИЯТ (ТРИТЕ ИМЕНА):

ТРИТЕ ИМЕНА С ЛАТИНСКИ БУКВИ:

ДАТА НА РАЖДАНЕ:

ТЕЛЕФОН:

E-MAIL:

В БРАК ИЛИ СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО С:

МЕСТОРАБОТА:

ЖИВУЩ НА АДРЕС (ЛАТИНСКИ БУКВИ),
СТРАНА:

ПОЩЕНСКИ КОД:

ГРАД:

УЛИЦА:

НОМЕР:

ПО СВОЯ СОБСТВЕНА ВОЛЯ И БЕЗ ПРИНУДА, СПАЗВАЙКИ ЧЕСТА И ДОБРИТЕ НРАВИ, ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НИКОГА ДА СЪМ ИЗВЪРШВАЛ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТА И НРАВСТВЕНОСТТА, НИТО СЪМ БИЛ ЗАТВАРЯН ЗА ТОВА. МОЛЯ, ДА БЪДА ПРИЕТ ВЪВ ВСЕЛЕНСКОТО ФРАНКМАСОНСТВО, ЗА ДА СЕ ТРУДЯ В НЕГО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА МЪЛЧАНИЕТО, КОНСТИТУЦИИТЕ, РЕГЛАМЕНТИТЕ И ЛАНДМАРКИТЕ НА ДРЕВНИЯ И ИЗНАЧАЛЕН УСТАВ МЕМФИС И МИЗРАИМ - APRMM
ТЪРЖЕСТВЕНО ОБЕЩАВАМ ЧИСТОСЪРДЕЧНО ДА ИЗПОВЯДВАМ И ПРЕТВОРЯВАМ В ЖИВОТА ЗАВЕТИТЕ НА БРАТСКАТА ЛЮБОВ КЪМ ЦЕЛИЯ РОД ЧОВЕШКИ, А СЪЩО ТАКА, ВЯРВАЙКИ, ЧЕ СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО И БРАТСТВОТО СА НАЙ – ВАЖНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕЗАВИСИМО ОТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО, РЕЛИГИЯТА, ВЪЗРАСТА, ПРОИЗХОДА, НАЦИОНАЛНОСТА, ПОЛА, МНЕНИЕТО, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ УБЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПОЧИТАНИЯ, ЕРУДИЦИЯ И СОЦИАЛЕН СТАТУС.
ПРИЕМАМ ЦЕЛИТЕ НА ОРДЕНА А∴P∴R∴M∴M:
- ДА ИЗГЛАДИ МЕЖДУ ХОРАТА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ ПОРОДЕНИ ОТ УСЛОВНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОИЗХОД, МНЕНИЯ И НАЦИОНАЛНОСТ.
- ДА УНИЩОЖИ ФАНАТИЗМА И СУЕВЕРИЕТО.
- ДА ИЗКОРЕНИ МЕЖДУНАРОДНАТА ВРАЖДА И БЕДСТВИЯТА ОТ ВОЙНИТЕ.
- ЧРЕЗ СВОБОДНИЯ И МИРЕН ПРОГРЕС ДА СЕ ПОСТИГНЕ УКРЕПВАНЕТО НА ВЕЧНОТО И ВСЕОБЩО ПРАВО, НА ОСНОВАТА НА КОЕТО ВСЕКИ ЧОВЕК Е ПРИЗВАН КЪМ СВОБОДНО И ПЪЛНО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ СВОИ СПОСОБНОСТИ.
- ДА СЪДЕЙСТВА С ВСИЧКИ СИЛИ НА ОБЩОТО БЛАГО И ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ОТ ЦЕЛИЯ ЧОВЕШКИ РОД ЕДНО СЕМЕЙСТВО ОТ БРАТЯ, СВЪРЗАНИ С ТЕСНИТЕ ВРЪЗКИ НА ЛЮБОВТА, ПОЗНАНИЕТО И ТРУДА.

УЧАСТВАТЕ ЛИ В НЯКАКВИ ДРУГИ ОРДЕНИ ИЛИ ТАЙНИ ОБЩЕСТВА (АКО ДА, МОЛЯ ДА ГИ ПОСОЧИТЕ):

ПОСОЧЕТЕ ВАШИ ПОЗНАТИ МАСОНИ (АКО ИМАТЕ ТАКИВА), КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ГАРАНТИРАТ ЗА ВАС:

ПРЕДПОЧИТАМ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯ КЪМ ЛОЖА (АКО ВИЕ ЗНАЕТЕ ТАКАВА):

АВТОБИОГРАФИЯ:

ФОТОГРАФИЯ

ДАТА НА ПОПЪЛВАНЕ:

ПОТВЪРЖДАВАМ ВЕРНОСТТА НА ПОПЪЛНЕНИТЕ ДАННИ: