test heb style

של הלשכה העובדת באופן קבוע בשם ״סלע אנדרומדה״ מספר 8, במזרח תל אביב-יפו

בדרגת:

מאריך: (day.month.year)

השעת הפתיחת העבודה:
השעת הסגירת העבודה:

נושאי משרה:
הנשיא/ה הנכבד/ה:


אחים ואחיות בדביר:

המפקח/ת הראשון/ה:


המפקח/ת השני/ה:


המזכיר/ה:


המייל של המזכיר:

המכהן:


המומחה/ת:


מנצח/ת הטקסים:


הנואם:


הגבאי צדקה:


הגזבר:


השוער/ת:


האגפאמייסטר:

אחים ואחיות:

האורחים:

סדר עבודה:
פתיחת עבודה בהתאם המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים בדרגה:

ברכות של הנשיא הנכבד:

הסדר העבודה:

הקראת התנצלות מאחים ואחיות הנעדרים מעבודה:

אחים ואחיות שלא התנצלו ולא הודיעו על היעדרותם:

קידושין ו/או עלייה בדרגה:

ברכות הנשיא הנכבד לאחים שקודשו או עלו לדרגה והסברים נחוצים על התנהלות עבודות בנייה:

, המופנים אליהם עם דברי עידוד להסביר את הליך העבודה.

הקראת עבודות בניה של האחים/האחיות (שם האח/האחות, נושא העבודה, תוכן העבודה):

דיון על עבודות בנייה שהוצגו:

גביעת העלמנה
המשקל של האבן השטוחה:

הודעות:

הברכות מ:

תוספות:

סגירת עבודות על פי סדר של המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים
השרשרת האחים

שולחן לבן:

פרידה באות השתיקה.

תמונות מעבודה (תמונות בפורמט jpg (JPEG)):