test heb style

  של הלשכה העובדת באופן קבוע בשם ״סלע אנדרומדה״ מספר 8, במזרח תל אביב-יפו

  בדרגת:

  מאריך: (day.month.year)

  השעת הפתיחת העבודה:
  השעת הסגירת העבודה:

  נושאי משרה:
  הנשיא/ה הנכבד/ה:


  אחים ואחיות בדביר:

  המפקח/ת הראשון/ה:


  המפקח/ת השני/ה:


  המזכיר/ה:


  המייל של המזכיר:

  המכהן:


  המומחה/ת:


  מנצח/ת הטקסים:


  הנואם:


  הגבאי צדקה:


  הגזבר:


  השוער/ת:


  האגפאמייסטר:

  אחים ואחיות:

  האורחים:

  סדר עבודה:
  פתיחת עבודה בהתאם המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים בדרגה:

  ברכות של הנשיא הנכבד:

  הסדר העבודה:

  הקראת התנצלות מאחים ואחיות הנעדרים מעבודה:

  אחים ואחיות שלא התנצלו ולא הודיעו על היעדרותם:

  קידושין ו/או עלייה בדרגה:

  ברכות הנשיא הנכבד לאחים שקודשו או עלו לדרגה והסברים נחוצים על התנהלות עבודות בנייה:

  , המופנים אליהם עם דברי עידוד להסביר את הליך העבודה.

  הקראת עבודות בניה של האחים/האחיות (שם האח/האחות, נושא העבודה, תוכן העבודה):

  דיון על עבודות בנייה שהוצגו:

  גביעת העלמנה
  המשקל של האבן השטוחה:

  הודעות:

  הברכות מ:

  תוספות:

  סגירת עבודות על פי סדר של המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים
  השרשרת האחים

  שולחן לבן:

  פרידה באות השתיקה.

  תמונות מעבודה (תמונות בפורמט jpg (JPEG)):